ענבר מילים כדורבנות!!

נועה בצר • כניסות

מנוסח בצורה מופלאה ומדוייקת
תגובה ראויה ביותר!

הודעות בנושא זה