הנחות הקצאת המגרשים ימשכו כבעבר - מכתב אייל בצר ראש המועצה אל הישובים ואל חברי מליאת המועצה

מועצה אזורית • כניסות

קבצים מצורפים:

1903 עדכון בנושא עדיפות לאומית – משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל (רמי) 14.11

 

שלום רב,

מצורף מכתבו של אייל בצר, ראש המועצה.

 

--ee.1.330c3fb8c3346fdce591a96a9c317305.ee--